Sākums >> STK nolikumi >> 2018.gada Mārupes kauss un Latvijas atklātais pāru čempionāts (IMP)
2018.gada Mārupes kauss un Latvijas atklātais pāru čempionāts (IMP) PDF Print E-mail
Written by Ivars Bebrišs   
Friday, 02 February 2018 11:45

2018.gada Mārupes kauss un Latvijas atklātais pāru čempionāts sporta bridžā (IMP)

NOLIKUMS

LBF Sporta tehniskā komisija (turpmāk – STK) pieņem un LBF Valde apstiprina 2018.gada Mārupes kausa un Latvijas atklātā pāru čempionāta sporta bridžā (IMP) nolikumu (turpmāk – Čempionāts).

  1. 1. Norises laiks, vieta un kārtība

1.1. Čempionāts tiek organizēts 2018.gada 10. un 11.februārī.

1.2. Pieteikšanās dalībai Čempionātā ir līdz 2018.gada 9.februārim plkst.18.00 LBF mājas lapā.

1.3. Čempionāts sastāv no diviem posmiem – atlase un fināls.

1.4. Čempionāta atlases posms sastāv no divām sesijām. Divas atlases sesijas notiek 10.februārī: 1.sesija – plkst.10:00, 2.sesija – plkst.15:30. Katrā atlases sesijā tiek izspēlēti 24 sadalījumi. Laiks uz 2 sadalījumiem kārtā – 17 minūtes. Ja pēc šā laika beigām, nav sākta kāda sadalījuma izspēle, šis sadalījums var tikt pabeigts tikai ar tiesneša atļauju, kuram arī ir tiesības noņemt šo sadalījumu, kā arī piespriest kompensējošo rezultātu.

1.5. Pēc atlases sesiju rezultātiem tiek noteikti pāri, kas spēlē finālā. Finālam kvalificējas 18 pāri iegūto rezultātu secībā.

1.5.1. Ja pāris, kurš ir ieguvis atlases sesiju kopsummā vietu no pirmās līdz astoņpadsmitajai, atsakās spēlēt finālā, par to jāinformē turnīra tiesnesis 15 minūšu laikā pēc atlases sesiju gala rezultātu pasludināšanas. Pāra vietā, kurš ir ieguvis atlases sesiju kopsummā vietu no pirmās līdz astoņpadsmitajai, bet attiecies spēlēt finālā, finālam kvalificējas nākamais pāris pēc atlases sesiju rezultātiem kopsummā, bet ja šis pāris arī atsakās, tad nākamais pēc minētā principa. Kāda pāra atteikšanas gadījumā nākamajam pārim jāizsaka sava piekrišana spēlēšanai finālā 15 minūšu laikā pēc informācijas saņemšanas par atbrīvojošos vietu.

1.6. Čempionāta fināls sākas 11.februārī plkst.10:00. Pusdienas pārtraukums ir ap 14:00.

1.7. Čempionāta fināla dalībnieki katrs ar katru izspēlē vienu kārtu, kura sastāv no 3 sadalījumiem (kopā tiek spēlēts 51 sadalījums). Vienlaicīgi uz visiem galdiem tiek spēlēti vienādi sadalījumi. Laiks uz 3 sadalījumiem kārtā – 27 minūtes.

1.7.1. Ja pēc šā laika beigām, nav sākta kāda sadalījuma izspēle, šis sadalījums var tikt pabeigts tikai ar tiesneša atļauju, kuram arī ir tiesības noņemt šo sadalījumu, kā arī piespriest kompensējošo rezultātu.

1.7.2. Spēlēšana finālā notiek ar ekrāniem.

1.8. Visi Čempionāta rezultāti tiek skaitīti IMP. Impu aprēķinos tiek izmantota daļējo impu (Bastīlijas) metode, noapaļojot impu skaitu līdz desmitdaļām, atmetot 15% maksimālo ierakstu un 15% minimālo ierakstu.

1.9. Čempionāta fināla gala rezultāti tiek aprēķināti sekojoši – viena trešā daļa (1/3) no atlases sesiju vidējā rezultāta plus divas trešdaļas (2/3) no fināla rezultāta.

1.9.1. Vienādu rezultātu gadījumā, finālā iegūtie IMP tiek uzskatīti par vērtīgākiem.

1.9.2. Vienādu rezultātu gadījumā, ja tas izšķir pāra kvalifikāciju spēlēšanai finālā, priekšroka tiek dota pārim ar augstāko rezultātu otrajā sesijā.

2. Organizācija un tiesāšana

2.1. Čempionātu organizē Latvijas Jaunatnes bridža klubs.

2.2. Čempionāts tiek organizēts saskaņā ar šo Nolikumu, LBF disciplinārkodeksu, Sporta bridža kodeksu (2007 LAWS OF DUPLICATE BRIDGE[1]), kā arī uz Čempionātu attiecināmiem, ar šo Nolikumu savienojamiem WBF reglamentiem, politikām un vadlīnijām (WBF Regulations, Policies and Guidelines[2]).

2.3. Čempionāta tiesnesi ieceļ LBF.

3. Dalības maksa

3.1. Maksa par dalību Čempionātā ir EUR 15 no viena spēlētāja, ja dalības maksa tiek pārskaitīta uz LBF kontu līdz reģistrācijas beigu termiņam. Junioriem un pensionāriem tiek piešķirta EUR 5 atlaide. Skolēni spēlē bez maksas.

3.2. Ja kāds pāris vēlas spēlēt tikai atlases sesijas, dalības maksa ir EUR 10 no spēlētāja. Ja šis pāris pēc tam izlemj spēlēt arī finālā (kvalificēšanas gadījumā), katrs spēlētājs maksā papildus EUR 10.

3.3. Dalības maksa jāpārskaita uz LBF kontu Swedbankā LV20HABA0551006208627.

4. Solīšanas sistēmas

4.1. Augsti nenaturālu sistēmu (HUM) un BROWN STICKER konvenciju lietošana nav atļauta. Saskaņā ar WBF sistēmu politiku, par BROWN STICKER netiek uzskatīts 2♦ atklājums MULTI.

4.2. Ir aizliegts blefot ar nenaturāliem atklājumiem.

4.3. Abiem pāra spēlētājiem jāspēlē viena un tā pati solīšanas un vista sistēma.

4.4. Atbildību par solīšanas sistēmas atbilstību noteiktajiem ierobežojumiem uzņemas šo sistēmu izmantojošie spēlētāji. Šaubu gadījumā jākonsultējas pie tiesneša pirms Čempionāta sākuma.

4.5. Gadījumos, kad Čempionāta tiesnesis konstatē neatļautu solīšanas sistēmu pielietojumu, tam ir pienākums minēto solījumu pielietošanu aizliegt, piespriežot kompensējošo rezultātu attiecīgajā sadalījumā.

4.6. Visiem pāriem, kas piedalās Čempionātā, ir jābūt diviem konvenciju karšu eksemplāriem, kuri ir jāuzrāda pēc pirmā Čempionāta tiesneša pieprasījuma vai oponenta pieprasījuma pie galda. LBF nodrošina vienkāršotas konvenciju karšu veidlapas aizpildīšanai pirms Čempionāta sākuma. Gadījumā, ja Čempionātā piedalošais pāris nevar uzrādīt konvenciju kartes pēc attiecīgā pieprasījuma, Čempionāta tiesnesis aizliedz šim pārim turpināt spēlēšanu līdz konvenciju karšu pienācīgai aizpildīšanai.

4.6.1. Ja saistībā ar konvenciju karšu aizpildīšanu, nepietiek laika, lai nospēlētu vienu vai vairākus sadalījumus, tiek piemēroti noteikumi par laika sodiem, pieņemot, ka laiks nav ievērots tā pāra dēļ, kurš ir pārkāpis konvenciju karšu uzrādīšanas noteikumus.

4.6.2. Ja, konstatējot šajā punktā minēto pārkāpumu, attiecīgajā sadalījumā pie galda jau ir pabeigta solīšana, vai citos gadījumos, ja tam ir svarīgs iemesls, Čempionāta tiesnesis attiecīgajā sadalījumā var piespriest kompensējošo rezultātu.

5. Citi ierobežojumi un sodi

5.1. Saskaņā ar Sporta bridža kodeksu dalībniekam var tikt piemērots sods par jebkuru pārkāpumu, kurš nepamatoti paildzina vai apgrūtina spēli, sagādā neērtības citiem dalībniekiem, pārkāpj noteiktās procedūras vai piespiež piespriest kompensējošo rezultātu pie cita galda.

5.2. Ne vēlāk kā 5 minūtes līdz sesijas sākumam Čempionāta dalībniekiem jāieņem vietas pie galdiem. Nokavējuma gadījumā pāris var tikt sodīts ar sodu līdz 1,5 impiem.

5.3. Čempionāta dalībnieki, kuri regulāri kavē kārtas sākumu, var tikt sodīti ar sodu līdz 1,5 impiem attiecīgajā kārtā.

5.4. Pāris, kurš ir sabojājis sadalījumu (piemēram, kārtis ir ieliktas nepareizajās sadaļās), tiek sodīts ar sodu 1,5 impi.

5.5. Spēlēšanas vietā ir aizliegts:

5.5.1. smēķēt;

5.5.2. lietot alkoholiskos dzērienus;

5.5.3. spēles laikā lietot mobilos tālruņus, tai skaitā atnest līdz mobilo tālruni ar ieslēgtu zvanu.

5.5.4. Gadījumā, ja jebkurš no minētajiem aizliegumiem tiks pārkāpts, dalībniekam var tikt uzlikts disciplinārais sods 3 impi, savukārt par atkārtotu pārkāpumu dalībnieks var tikt noņemts no turpmākas dalības Čempionātā.

5.6. Par jebkuru nepakļaušanos Čempionāta tiesneša norādījumiem, Čempionāta dalībnieks tiek sodīts ar sodu līdz 3 impiem. Čempionāta tiesnesis drīkst atstādināt no turpmākās dalības Čempionāta posmā spēlētājus, kas neievēro pieklājības un kārtības normas, atrodas pie spēles galda pārmērīgā alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, rada apgrūtinājumus oponentu normālai spēlei vai Čempionāta norisei.

5.7. Par soda piemērošanu lēmumu pieņem Čempionāta tiesnesis.

6. Korekcijas un apelācijas

6.1. Korekcijas laiks ir 30 minūtes no brīža, kad rezultāti ir kļuvuši pieejami pārbaudei. Korekcijas laikā dalībnieks var pieteikt protestu pret nepareizi BRIDGEMATE ievadītu rezultātu. Tiesnesis labo rezultātu, ja tam ir objektīvs pamatojums (piem., acīmredzami nepareizi ievadīts izspēlētājs, otrā pāra piekrišana).

6.2. Apelāciju par tiesneša lēmumu, kas ir pieņemts pie galda, var iesniegt 30 minūšu laikā pēc sesijas beigām. Drošības nauda apelācijas iesniegšanai ir EUR 20. Drošības nauda var tikt ieturēta, ja apelācijas komisija uzskatīs, ka apelācija ir acīmredzami nepamatota. Apelācijas komisija nepieciešamības gadījumā tiek veidota no turnīra spēlētājiem. Apelācijas komisijas sastāvu apstiprina Čempionāta tiesnesis, konsultējoties ar STK.

7. Oficiālā valoda

7.1. Oficiālā Čempionāta valoda ir latviešu. Ārvalstu tiesnesis savu pienākumu veikšanai lieto angļu un krievu valodu.

7.2. Dalībnieki pie galda var komunicēt citā valodā pie nosacījumā, kad tam piekrīt visi pie galda esošie spēlētāji.

8. Apbalvošana

8.1. Čempionāta uzvarētāji iegūst Latvijas čempiona titulu.

8.2. Pirmās trīs vietas tiek apbalvotas ar medaļām.

8.3. Turnīra uzvarētāja pāris saņem Mārupes domes kausus.

9. Čempionāta orgkomiteja

9.1. Čempionāta orgkomiteja ir STK.

9.2. Nepieciešamības gadījumā STK ir tiesīga skaidrot un interpretēt šo Nolikumu.

9.3. Grozījumus šajā Nolikumā var apstiprināt tikai LBF valde.


[1]http://www.worldbridge.org/Data/Sites/1/media/documents/laws/2007lawscomplete.pdf

[2]http://www.worldbridge.org/wbf-policies.aspx

 
Latvijas Bridža Federācija, Powered by Joomla!