Bridža terminu vārdnīca

Dalītājs – spēlētājs, kurš sajauc un izdala kārtis.

Masts – viens no pavisam 4 kāršu „sugām”. Pavisam ir 4 masti, spēka solīšanā pieaugšanas secībā – Kreiči (Clubs), Kāravi (Diamonds), Erceni (Hearts), Pīķi (Spades).

Beztrumpis – spēle, kura norisinās bez pieteikta trumpja masta. Solīšanā apzīmē ar BT (angliski No Trump).

Kontrakts – stiķu skaits, kuru solīšanas rezultātā apņemas paņemt izspēlētājs, kā arī masta nosaukums, vai arī beztrumpis. Piemēram, 4S nozīmē 6+4 stiķi Pīķu spēlē. 2NT – 6+2 stiķi spēlē bez trumpjiem.

Solīšana – process, kura laikā tiek noskaidrots kontrakts.

Solījums – pieteikums, kas apsola paņemt zināmu stiķu skaitu noteiktā mastā, vai arī beztrumpju spēlē. (6 + nosauktais līmenis)

Alerts – speciāla darbība, kura tiek izdarīta tad, ja izdarītajam solījumam ir speciāla, abiem partneriem zināma nozīme, vai arī ja solījums neapsola garumu vai spēku solījuma mastā. Ja solīšana notiek ar balsi, tad pirms solījuma izdarīšanas tiek teikts „Alert”. Ja solīšana notiek ar solīšanas kartiņām (bidding boxes), tad tiek lietota kartīte ar uzrakstu Alert.

Solīšanas sistēma – uz noteiktiem principiem balstītu partneru vienošanos kopums par solījumu nozīmi. Parasti balstās uz kādu vispārzināmu pamatprincipu kopumu, kurus partneri ir papildinājuši ar savām norunām – konvencijām.

Konvencija – partneru vienošanās par solījumu īpašu nozīmi. Konvencionāli solījumi parasti ir alertējami, kā arī to nozīme ir jāpaskaidro, ja pretinieki to pieprasa.

Izspēlētājs – viens no kontraktu nosolījušā pāra spēlētājiem, kurš ir pirmais solīšanā minējis kontrakta mastu, vai arī beztrumpi. Izspēles laikā izspēlētājs dod komandas savam partnerim, kuru kārti no galda spēlēt.

Galds – angliski Dummy – spēlētājs, kurš spēlē pārī ar izspēlētāju. Šī spēlētāja kārtis pēc pirmā gājiena izdarīšanas tiek noliktas atklātā veidā, sakārtotas pa mastiem uz galda. Galds izspēles gaitā nepiedalās un nekādus komentārus, vai arī piezīmes, izdarīt nedrīkst. Galda pienākums ir izspēlēt savas kārtis pēc izspēlētāja norādījumiem.

Aizsargi – arī oponenti - spēlētāju pāris, kuri cenšas neļaut izspēlētājam izpildīt nosolīto kontraktu.

Stiķis – 4 pēc kārtas izspēlētas kārtis. Stiķi ņem vecākais trumpis, vai arī vecākā gājiena masta kārts beztrumpju spēlē.

Kontra – angliski Double – solījums (savā naturālajā nozīmē), kas paaugstina (dubulto) spēles likmi. Spēlētājs, kurš kontrē, balstoties uz savā rīcībā esošo informāciju, uzskata, ka izspēlētājs nespēs izpildīt kontraktu.

Rekontra – angliski Redouble – solījums (savā naturālajā nozīmē), kas paaugstina (četrkāršo) spēles likmi. Spēlētājs, kurš rekontrē uzskata, ka viņš tomēr spēs izpildīt kontraktu.

Figūra - arī bilde - kārtis, kas vecākas par desmitnieku.

Figūrpunkti – vecākajām kārtīm tiek piešķirti punkti, lai palīdzētu novērtēt rokas spēku. Vecākās kārtis ir dūzis (A), kungs (K), dāma (Q), kalps (J), tām tiek piešķirti punkti 4, 3, 2, 1 atbilstoši. Ja rokā ir viens dūzis (A=4), divi kungi (2xK=6), viena dāma (Q=2) un divi kalpi (2xJ=2), tad kopā ir 14 figūrpunkti (FP). Parasti tiek uzskatīts, ka ar roku, kurā ir kā minimums 11-12 FP, var izdarīt solījumu. Partneri parasti atbalsta ar 5-6 FP, ja solīšanas sistēma nenosaka savādāk.

Foska - par kalpu jaunākās kārtis. Izšķir lielas un mazas foskas.

Sadalījums - visu 52 divu kāršu kopums, sadalīts 4 daļās pa 13 kārtīm.

Roka – 13 vienam spēlētājam iedalīto kāršu kopums.

Mažors - vecākie masti - ercenu un pīķu masti.

Minors - jaunākie masti - kreiču un kāravu masti.

Geims - kontrakti noteiktā līmenī - 3NT, 4 mažorā, 5 minorā.

Daļēja spēle - kontrakts zem geima līmeņa.

Šlems - spēle 6jā līmenī, pieteikums paņemt 12 stiķus.

Lielais šlems - spēle 7jā līmenī, pieteikums paņemt visus stiķus.

Zonalitāte - termins, kas izsaka, vai pāris ir jau vinnējis geimu, vai arī nē. Ja saka, ka pāris ir zonā, tas nozīmē, ka pāris jau ir vinnējis geimu. Šādā situācijā jāspēlē ir uzmanīgāk, jo, lai arī prēmijas par vinnētām spēlēm ir lielākas, arī sodi ir lielāki.

Bloks - solījums ar lēcienu savā garajā mastā, ar roku, kas ir vājāka nekā nepieciešams priekš atklājuma. Iespējami ir arī partnera solīta masta vāji, bloķējoši pacēlumi.

Dalījums mastā - veids, kā viena masta kārtis ir sadalītas starp rokām, vai nu visām četrām, vai arī tikai divām.

Aizture - arī kontrole - kārts, vai arī kāršu kopums kādā mastā, kas neļauj aizsargiem atspēlēt mastu, neatdodot gājienu pretiniekam.

Impass - spēles paņēmiens, kad tiek spēlēta foska pret figūru dakšu, piemēram, AQ, ar cerību, ka kungs ir pirms dakšas. Tad, liekot Q, šinī mastā tiks paņemti 2 stiķi.

Ekspass - spēles paņēmiens, kad tiek spēlēta foska pret figūru, piemēram, Q, ja mums ir arī A, ar cerību, ka kungs ir pirms tās. Tad liekot Q, tā paņems stiķi.

Pretenzija - pieteikums, ka tiks ņemts noteikts skaits no atlikušajiem stiķiem. Pretenzijas izteicējam ir jāizstāsta spēles plāns, ja stiķi nav augšējie. Nepierādītus impasus izpildīt nedrīkst. Oponenti pretenziju var apstrīdēt, bet nevar ieteikt acīmredzami nesaprātīgu spēles plānu.