Sporta tehniskā komisija

Komisijas vadītājs - Ivars Bebrišs Komisijas sastāvs: Ivars Bebrišs, Jeļena Alfejeva, Kārlis Rubins e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Apstiprināts ar LBF valdes 2011. gada 30. maija sēdes lēmumu

I.Ilziņš, valdes priekšsēdētājs LATVIJAS BRIDŽA FEDERĀCIJAS SPORTA TEHNISKĀS KOMISIJAS  NOLIKUMS 1    Vispārīgie jautājumi
1.1.    Latvijas Bridža Federācijas (turpmāk tekstā - Federācija) Sporta tehniskā komisija (turpmāk tekstā - Komisija) ir izveidota, pamatojoties uz Federācijas valdes lēmumu. Tā darbojas saskaņā ar Federācijas Statūtiem, sapulces un valdes lēmumiem, kā arī šo Nolikumu.
1.2.    Par Komisijas locekļiem var būt Federācijas biedru pārstāvji, kuri Federācijas valdes noteiktajā kārtībā ir izvirzīti darbam šajā Komisijā. 2    Komisijas darbības mērķis un uzdevumi
2.1.    Komisijas galvenais mērķis ir nodrošināt sporta tehnisko atbalstu Federācijas rīkotajiem pasākumiem, kā arī uzturēt un pilnveidot Latvijas klasifikācijas sistēmu.
2.2.    Komisijai ir šādi uzdevumi:
2.2.1.    izstrādāt un iesniegt Federācijas valdei apstiprināšanai Latvijas oficiālo čempionātu nolikumu projektus;
2.2.2.    organizēt 2.2.1 punktā minēto turnīru tehnisko nodrošinājumu: tiesneši, telpas, inventārs u. tml., kā arī sniegt kvalificētu palīdzību citiem Latvijas turnīru organizatoriem, tai skaitā, nodrošināt rezultātu apstrādi un informācijas par rezultātiem plašu pieejamību;
2.2.3.    izstrādāt un iesniegt Federācijas valdei apstiprināšanai Latvijas izlašu atlases kārtību;
2.2.4.    izstrādāt Latvijas tradicionālo turnīru kalendāro plānu;
2.2.5.    izstrādāt Latvijas klasifikācijas sistēmu, kā arī uzturēt informāciju par Latvijas bridžistu klasifikāciju datu bāzē;
2.2.6.    izstrādāt un iesniegt Federācijas pārvaldes institūcijām priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Federācijas darbību regulējošos dokumentos (Statūtos, nolikumos u.tml.);
2.2.7.    izskatīt jautājumus, ko Komisijai uzdevusi Federācijas sapulce vai valde. 3    Komisijas tiesības:
3.1.    veidot darba grupas;
3.2.    nepieciešamības gadījumos uzaicināt uz sēdēm personas, kuras ir saistītas ar izskatāmajiem jautājumiem;
3.3.    ierosināt nepieciešamos grozījumus šajā Nolikumā, kurus apstiprina Federācijas valde;
3.4.    iesniegt priekšlikumus un sniegt atzinumus Federācijas pārvaldes institūcijām jautājumos, kuros Komisija pieņēmusi lēmumus;
3.5.    savas kompetences ietvaros pieprasīt nepieciešamo informāciju par Komisijas kompetencē esošajiem jautājumiem no Federācijas biedriem.
4     Darba organizācija
4.1.    Komisijas sastāvā ietilpst Komisijas priekšsēdētājs un vismaz 2 Komisijas locekļi.
4.2.    Komisijas priekšsēdētāja un Komisijas locekļu kandidatūras izvirza federācijas valdes noteiktajā kārtībā.
4.3.    Komisijas priekšsēdētāju un Komisijas locekļus apstiprina Federācijas valde.
4.4.    Komisijas priekšsēdētāja un Komisijas locekļu pilnvaras ir spēkā līdz atsaukšanai, pieņemot attiecīgu lēmumu Federācijas valdē.
4.5.    Komisijas Priekšsēdētājs organizē un vada Komisijas darbu.
4.6.    Komisija var organizēt sēdes, lēmumu apspriešanu un lēmumu pieņemšanu neklātienē.
4.7.    Komisija savā darbībā var izmantot elektroniskos, mobilos un citus sakaru līdzekļus.
4.8.    Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no visiem balsstiesīgajiem Komisijas locekļiem.
4.9.    Ja uz Komisijas kārtējo sēdi nav ieradusies vismaz puse no balsstiesīgajiem Komisijas locekļiem, sēdē paredzēto jautājumu izskatīšanai Komisijas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu sēdi, par to informējot Federācijas biedrus ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms tās sasaukšanas. Atkārtoti sasauktā Komisijas sēde ir lemttiesīga pie jebkura Komisijas balsstiesīgo locekļu skaita.  
4.10.    Komisija lēmumus pieņem sēdē, atklāti balsojot. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienādu balsu skaita gadījumā izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.
4.11.    Komisija sēdēs pieņemtos lēmumus un, nepieciešamības gadījumā,  jautājumus, kas saistīti ar organizēšanu un izskatīšanu (protokolus), padara publiskus un paziņo par tiem Federācijas valdei.
4.12.    Komisijas pieņemtos lēmumus Federācijas valde var apstiprināt vai noraidīt. Ja Federācijas valde nav pieņēmusi nekādu lēmumu par Komisijas lēmumam apstiprināšanu vai noraidīšanu, lēmums skaitās apstiprināts 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad valde saņēmusi nepieciešamo informāciju.
4.13.    Komisijas darbībai nepieciešamos materiāli-tehniskos līdzekļus nodrošina Federācijas valde.
4.14.    Komisijas sēdes ir jāorganizē klātienē, ja to pieprasa kāds no komisijas locekļiem.
4.15.    Ja sēde tiek 4.14 punktā paredzētajā kārtībā, tad:
4.15.1.    Komisijas Priekšsēdētājs sasauc to vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš par to informējot Komisijas locekļus.
4.15.2.    Aizklāta balsošana notiek, ja to pieprasa vairāk kā puse no Komisijas locekļiem.
4.15.3.    Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolā ir ierakstāms:
4.15.3.1.    sēdes norises laiks, vieta;
4.15.3.2.    sēdes darba kārtība;
4.15.3.3.    sēdes vadītājs;
4.15.3.4.    klātesošo Komisijas locekļu vārdi un uzvārdi;
4.15.3.5.    personu vārds un uzvārds, kuras uzstājas sēdē;
4.15.3.6.    iesniegtie priekšlikumi un pieprasījumi;
4.15.3.7.    pieņemtie lēmumi.
4.15.4.    Komisijas sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs.
Komisijas priekšsēdētājs                    Ivars Rubenis

LBF Atbalstītāji

 
     
 

 

       

               

KONTAKTI

Biedrība Latvijas Bridža Federācija

Reģ. Nr. 40008022063

Adrese:
"Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-2111

E-pasts:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

SAZINĀTIES AR LBF

GOOGLE KARTE